Regler i föreningen

foreningslogotype

Allas ansvar
Att bo i en bostadsrättsförening skiljer sig från att bo i en hyresfastighet. Huset som ingår i vår förening är vårt gemensamma ansvar och vi måste därför hjälpas åt att hålla det i gott skick för att skapa en trevlig boendemiljö. Alla kan hjälpa till på något sätt och uppdragen i styrelsen bör över tid fördelas mellan samtliga medlemmar i föreningen.

Andrahandsuthyrning
Se ”Uthyrning”.

Avgift
Avgifter ska betalas via autogiro. Har du frågor om din avgift ringer du Redovisningsakuten, Helene Helander, tel. 08- 770 10 59, mobil 0707- 99 11 63 eller epost helene@redovisningsakuten.se

Balkonger
De flesta lägenheterna i föreningen har balkong. Det är inte tillåtet att grilla på balkongen då matoset kan störa grannarna. Grilla får vi göra på gården där det finns grill, bord och stolar.

Mera permanenta anordningar på balkongen som påverkar huset och dess fasad kräver styrelsens tillstånd.

Det är var och ens ansvar att rengöra, skotta bort snö och att olja in däcket på balkongen. Välkommen att fråga om du känner dig osäker.

Barnvagnar
På grund av brandbestämmelser och städföreskrifter får barnvagnar endast tillfälligt stå utanför ägarens dörr och ej i portarna.

Bergvärme
Se ”Uppvärmning av fastigheten”.

Brandvarnare
Varje lägenhet skall vara försedd med fungerande brandvarnare. Detta är lägenhetsinnehavarens ansvar.

Bredband
Se ”Internet, TV och Fast Telefoni”.

Cyklar
Cyklar förvaras i cykelstället på gården. Med hänsyn till gällande försäkringsbestämmelser för fastigheten tillåts inga cyklar i entréerna eller andra ytor där framkomligheten riskeras vid t.ex.brand.

Dörrar
Utsidan av lägenheternas entrédörrar är en del av alla medlemmars omgivning varför reparation och målning har genomförts på ett enhetligt sätt i båda trappuppgångarna. Aktsamhet om utsidan åligger varje lägenhetsinnehavare: Medlem låter själv gravera namnskylt i enhetligt utförande. Papperslappar och motsvarande är inte tillåtna. Insidorna på dörrarna och eventuella reparationer av dessa utförs av respektive lägenhetsinnehavare.

Elmätare
Elräkningarna betalas individuellt. En mätare finns för varje lägenhet i elcentralen i källaren. Mätarna fjärravläses så att rätt förbrukning alltid kommer på räkningen.

Entréer
Alla entréer måste hållas fria för att underlätta framkomlighet (städning och sophämtning, brand, olycksfall etc.)

Fastighetsskötsel
För närvarande är det Sundbergs Fastighetsservice, som sköter vår fastighet. I deras uppgifter ingår: veckotillsyn av allmänna utrymmen, byte av trasiga glödlampor, säkringar och lampkupor i allmänna utrymmen, tillsyn av soprummen och beställning av grovsophämtning.

Telefontid för felanmälningar: Vardagar 08 – 21 05 44 eller 070- 716 68 70

Medlemmar kan få hjälp av Sundbergs Fastighetsservice med mindre arbeten, som ligger på medlemmens eget ekonomiska ansvar såsom VVS, el, lås, gas m.m. Ersättning för denna typ av arbeten betalas direkt till Sundberg.

Vid akuta fel av allvarlig art, då fastighetsskötaren inte är i tjänst, kan man ringa till Fastighetsjouren, månd-torsd tel. 08-617 75 00, fred. 14-16, samt 08-657 64 50 efter kl. 16.

Fest
Ska du ha fest så hoppas vi att du får trevligt! Du bör dock tänka på att fest och hög musik kan störa grannar och leda till klagomål. Sätt gärna upp en lapp i trapphuset där du berättar att du ska ha fest och meddela namn samt telefonnummer. Då blir stämningen bättre och grannar kan kontakta dig direkt om skäl föreligger. Om dina grannar festar och stör sent på natten – knacka på och säg till. Tycker du att det finns skäl t.ex. att det är ständigt återkommander störningar skall du inte tveka att anmäla ärendet till styrelsen, skriftligt. Om du finner någon situation akut – ring polisen 112.

Fjärrvärme och Bergvärme
Se ”Uppvärmning av fastigheten”,

Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma meddelas medlemmarna tidigast en månad och senast 14 dagar före stämman. I stadgarna (§17) hittar du närmare information om andra regler som gäller bland annat kallelse, stämma och rösträtt. Årsstämman är ett ett viktigt tillfälle för att påverka sitt boende eftersom vi väljer styrelse, valberedning och revisor samt behandlar motioner från medlemmarna. Dessutom är det ett av få tillfällen då ett större antal av föreningens medlemmar träffas. Om du inte kan vara med på stämman själv kan du företrädas av ett ombud som röstar för dig. Förutsättningarna för att vara ombud regleras i stadgarna.

Förråd
Till varje enskild lägenhet tillhör ett förråd. Möbler och bråte får inte förvaras i gångar eller korridorer i källaren av brand- och utrymningsskäl.

Försäljning
Se ”Överlåtelse respektive Pantsättning”.

Grovsopor
Se ”Sophantering”.

Gården och rabatter
Du är välkommen att utnyttja gården och möblerna där. Grillningsmöjlighet finns, men måste ske med största möjliga hänsyn till övriga medlemmar och hyresgäster. Endast asfalten är lämpad som underlag för utomhusgrillning.
Grillning på balkongerna är inte tillåtet.

Skötsel av gården såsom sopning, rengöring av trädgårdsmöbler, rensning av rabatter och eventuella planteringar ingår inte i fastighetsskötseln. Alla initiativ välkomnas. Vattenslang och redskap finns. En gemensam städdag ordnas varje vår och/eller höst.

Hemförsäkring
Försäkringen på fastigheten kan oftast bara utnyttjas för skador mm som uppkommer på de delar av huset som föreningen svarar för.(”yttre delar”). Självrisken på denna försäkring är hög.

Alla installationer i lägenheten är lägenhetsinnehavarens eget ansvar, det kan t.ex.gälla diskmaskin, tvättmaskin, vattenledningar, avlopp, el etc.
Var noga med att teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg – annars kan saker och ting bli dyra. Det åligger varje lägenhetsinnehavare att själv försäkra sig mot skador på den egna lägenheten. (S.k. Bostadsrättsförsäkring). Tilläggsförsäkring – se stadgarna § 29.

Hissar
Det är viktigt att vi alla är noga med att stänga dörr och grind ordentligt efter oss så att hissen inte blir stående på någon våning. Se också till att gallergrinden inte öppnas förrän hissen stannar ordentligt. Hissen går långsamt innan den stannar. Det är också viktigt att inte slänga papper mm på golvet utan att hissarna ser trevliga ut för oss medlemmar och våra gäster!

Serviceavtal finns med HISSEN AB. Vid fel, kontakta någon av föreningens kontaktmän med HISSEN. Kontaktuppgifter finns anslagna i porten.

Inköp
Genom Fastighetsägarföreningen har vi möjligheter att bl.a. köpa tvätt- och diskmaskiner, m.m. till bra priser. Kontakta någon i styrelsen om det blir aktuellt.

Inre underhåll
Enskilda lägenhetsinnehavare ansvarar själva för att lägenheten hålls i gott skick. Vid omfattande reparationer är man skyldig att kontrollera förutsättningarna med styrelsen beträffande t.ex. rörledningar, elledningar,bärande väggar etc. Se föreningens stadgar §§ 8,29 och 30.

Internet, TV och fast telefoni
Föreningen har tecknat ett ”kollektivt avtal” med Telia som omfattar alla lägenheter och innebär att alla har 500/500 MBit internet, TV över internet med ca 25-30 kanaler (”lagompaket”) och IP-Telefoni. Tillhörande utrustning som Internetrouter och TV-mottagare tillhör föreningen och får inte tas med vid flytt. Kostnaden för abonnemanget är för närvarande 310 kronor per månad och betalas via avgiften.

För TV kan man antingen dra kabel mellan Internet routern och TV:ns mottagare (Arris) eller köpa till en trådlös anslutning. Då behöver man köpa till 2 stycken TV routrar (Technicolor), en som kopplas till Internet routern och en som kopplas till TV-mottagaren. Den trådlösa varianten fungerar, men bilden hackar lite till och från och föreningen försöker få Telia att komma med en lösning.

IP telefoni fungerar som traditionell ”fast” telefoni med den skillnaden att telefonen kopplas till Internet routern men man behåller sitt telefonnummer. Abonnemangskostnaden ingår men inte själva samtalskostnaden.

Julgranar
Uppställs i entréerna den 13 december genom styrelsens försorg och nedtages den 13 januari.

Julgranar får inte kastas ut från lägenheterna eller läggas utanför porten när julen är över. Lämna granen på kommunens uppsamlingsplatser, för närvarande närmast på Jarlaplan.

Kabel-TV och Internet
Se ”Internet, TV och Fast Telefoni”,

Källare
Till varje lägenhet hör ett källarutrymme. Förråden är uppdelade i två avdelningar, en för Odengatans och en för Bragevägens medlemmar.

OBS! Se till att dörren till källaren går ordentligt i lås och att ljuset är släckt när du lämnar källaren!

Förvaring, även tillfälligt, av saker i källargångarna är inte tillåten av brandsäkerhetsskäl.

Markiser
Montering av markiser får ej ske utan godkännande av styrelsen, som beslutar om var markiser får sättas upp liksom färgval etc.

Mattpiskning
Mattpiskning får ske på därför avsedd ställning på gården och inte på balkongerna.

Medlemskap i föreningen
Vid överlåtelse av bostadsrätt godkänner styrelsen enbart köpare som blir medlem i föreningen och som är permanentboende i fastigheten. Se Stadgarna §2.

Mopeder och Motorcyklar
Det är ett brandförsäkringsvillkor att inga motorfordon förvaras i huset.

Motioner
Du kan som enskild medlem påverka ditt boende bland annat genom att lämna in motioner för omröstning på årsstämman. Lämna in din motion skriftligt till styrelsen i god tid före årsstämman och glöm inte att skriva under med namn, lägenhetsnummer och telefonnummer.

Musik
Mellan lägenheterna kan det vara lyhört men det finns tips som kan minska störningarna. Tänk på att inte placera dina högtalare direkt på golvet eller mot väggen, utan att ha ett isolerande mellanlägg. Om din granne stör dig med sin musikanläggning, börja med att ringa på och diskutera frågan. Hjälper inte det, lämna en skriftlig anmälan till styrelsen.

Nyhetsbrev
För att samtliga medlemmar ska hålla sig informerade om vad som händer i föreningen hänvisas till föreningens hemsida.

Extra viktig information sänds ut via epost som Nyhetsbrev och publiceras även på hemsidan där också ett arkiv för äldre utgåvor finns.
Nyhetsbreven skickas även ut i pappersform på begäran.

Ohyra
Om du fått in ohyra i din lägenhet kontaktar du själv Anticimex, som kommer på hembesök. Du ska underrätta styrelsen om ärendet. En vanlig sanering går på ett par timmar och kostar inte medlemmen något eftersom fastighetsförsäkringen täcker avgiften. Om inte åtgärd vidtas av lägenhetsinnehavaren, räknas det som medverkan till ohyrans spridning och är enligt stadgarna tillräckligt för att förverka sitt medlemskap i föreningen. Se även Stadgar: §§ 28, 31 32 och 36.

Ombyggnad
Alla bostadsrättsinnehavare har möjlighet att bygga om i sin lägenhet men alla väsentliga ombyggnader ska ha styrelsens godkännande. Det kan gälla t.ex. rivande eller uppsättning av väggar som kan vara av betydelse för huset som helhet. Tag kontakt med styrelsen om du känner dig osäker. Dras nya ledningar för el, vatten, avlopp, ventilation etc. så ska ritningarna på installationen lämnas till styrelsen innan ombyggnad påbörjas. Information ska även lämnas om ansvarig entreprenör eller byggherre och kontrollansvarig.

Ansvaret för ombyggnaden ligger hos bostadsrättsinnehavaren.

Ritning över ombyggnaden ska inlämnas till styrelsen före ombyggnad påbörjas.
Rivnings- eller överblivet byggnadsmaterial transporteras bort av lägenhetsinnehavaren själv genom dennes försorg.

Före ombyggnad ska en skriftlig överenskommelse om ansvar undertecknas och lämnas till styrelsen. Blankett erhålls av styrelsens ordförande.

Pantsättning
Alla handlingar som rör pantsättning skickas till ordförande i styrelsen. I stadgarna hittar du regler för hur din lägenhet får pantsättas.

Parkering
Föreningen har inte tillgång till några parkeringsplatser utan lägenhetsinnehavaren får själv ordna med boendeparkering. Kontakta Trafikkontoret för mer information.

Portkoder
Portarna kan öppnas genom en gemensam kod.

Renovering

  • Föreningens fastighetsskötare skall närvara/assistera vid vattenavstängningar (gäller både dricksvatten och vatten för uppvärmning). Arbetet beställs av lägenhetsinnehavaren. Det åligger lägenhetsinnehavaren att föreningens hyresgäster (lokalerna i markplan) informeras samtidigt som anslag sätts upp i trappen
  • Lägenhetsinnehavaren skall i förväg informera styrelsen om dennes entreprenör kommer att ställa säckar för byggsopor på gatan framför fastigheten, och hur länge dessa skall stå där. Fulla säckar skall omgående forslas bort
  • Trapphuset får inte användas som lagringsplats av byggmateriel, sopor etc.
  • Renoveringar som påverkar fastighetens ventilation skall anmälas innan till styrelsen och godkännas innan arbete startar. Arbetet ska besiktas av styrelsen utsedd besiktningsman
  • Då arbetet kräver många materialtransporter till och från lägenheten skall hisskorg och golv täckas med adekvat skydd (mjölkpapper på golv, och masonit + mjölkpapper i hisskorg). Lägenhetsinnehavaren meddelar styrelsen hur länge täckningen skall sitta kvar
  • Behöver entreprenören tillträde till fastighetens el-central anmäls detta till styrelsen

Rökning
Du får enbart röka i din lägenhet eller utomhus. För allas trivsel och på grund av risk för allergibesvär är rökning ej tillåten i trapphuset eller i tvättstugan. I källaren är rökning förbjuden av brandsäkerhetsskäl.

Röker du på balkongen eller gården tar du själv hand om fimpar vilket betyder att du inte heller ska kasta ut fimpar genom fönstret eller från balkongen. Kasta inte heller fimpar på trottoaren utanför porten.

Sophantering – Viktigt för allas trivsel!
Sopor får inte förvaras utanför lägenhetsdörrarna. Se till att dina hushållssopor är väl förslutna när de kastas.

Sophämtning sker två gånger i veckan under förutsättning att framkomlighet finns.
Nyckeln till soprummet är samma som till entrédörren. Behållare för tidningar finns på såväl Odengatan 19 som Bragevägen 21.

Flaskor, ölburkar mm får inte kastas i soprummen. Allt glas ska kastas i därför avsedda kommunala behållare, t.ex. vid Uggleviksgatan eller nedanför Nyponet på Valhallavägen – således inte i soppåsarna.

Elapparatur, elektronik, färgburkar och andra kemikalier, vätskor eller miljöfarligt gods mm får inte heller slängas i hushållssoporna utan transporteras av lägenhetsinnehavaren till sopstation.

Byggmaterial mm samt överblivna saker vid flyttning transporterar lägenhetsinnehavaren själv iväg till sopstation. Närmaste sopstation eller återvinningscentral är i Vanadisberget.

En gång per år, sen vår eller tidig höst, har föreningen städdag då medlemmarna inbjuds att hjälpa till med städning av gård, rabatter, trapphus mm. Städdagen är också litet en gemensam fest i föreningen och brukar avslutas med korvgrillning med lämplig dryck. Denna städdag brukar uppskattas, inte minst av barnen! I samband med städdagen eller om behov finns vid annan tidpunkt, kan styrelsen inhyra en container för att ge möjlighet all slänga saker vid en storstädning.

Stadgar
Stadgarna för föreningen antogs i samband med bildandet av föreningen 1985 och har sedan reviderats år 2005 och 2015. Stadgarna finns i Informationspärmen och på första sidan på hemsidan.

Styrelse
Styrelsen består av 3-5 ledamöter samt 1-4 suppleanter. Styrelsen väljs för ett år i sänder vid årsmötet. Utöver de formella uppgifter som åligger styrelsen (se stadgar) ser styrelsen till att alla förändringar, åtgärder och reparationer som krävs sköts på ett bra sätt och i tid.

Styrelsen verkar också för att se till att alla trivs i fastigheterna. Har du något förslag på förändringar eller annat som skulle kunna göras är du välkommen att höra av dig till styrelsen, likaså om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet /se Valberedningen). Kontaktuppgifter till styrelsen redovisas på separat sida i Informationspärmen och finns även på hemsidan under ”Allmänt/Styrelsen”.

Styrelsearbetet är ett sätt att påverka investeringar och skötsel av fastigheten och bostadsrättsföreningen. Alla medlemmar har ett ansvar i föreningen och bör en tid deltaga i styrelsearbetet för att på så sätt sätta sig in i frågor kring fastigheten. Kan man av något skäl inte åta sig styrelsearbete är det bra om man på annat sätt hjälper till i föreningen. Det kan t.ex. vara specialuppgifter, sköta växter på gården, kontaktuppgifter, skrivarbete och annat.

Störande ljud
För allas trevnad bör speciell hänsyn tas mellan kl. 23:00 – 07:00. Om du planerar en fest är det trevligt om du förvarnar grannarna. Observera att ljud från balkongerna kan vara mycket störande.

Telefoni, Internet och TV
Se Internet, TV och fast telefoni.

Trapphuset
Trapphusen och entréerna är föreningens egendom. Det åligger alla boende att se till att trapphusen ser trevliga ut. Privata ägodelar får inte förvaras i trapphusen eller entréer. Trapphusen och entréerna städas en gång per vecka.
Om det ligger skräp utanför portarna är det trevligt om vi hjälps åt att städa upp litet. Likadant på vintern om det ligger snö utanför porten kan man hjälpa till att skotta bort den. Kvast och skyffel finns i soprummen.

Tidningshämtning
Se ”Sophantering”.

Tvättstuga
I källaren med ingång från Bragevägen finns tvättstuga med två tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och mangel. Utanför tvättstugan finns det en lista för bokning av tvättid.

Varje utnyttjande av tvättstugan innebär ett ansvar för städning. Glöm inte att ta bort ludd ur torktumlaren!

Tvättstugan ingår inte i den allmänna veckostädningen.

Om en maskin fungerar dåligt eller har gått sönder skall detta direkt anmälas till styrelsen och/eller fastighetsskötaren. Sätt också upp en lapp vid maskinen i tvättstugan med information att anmälan är gjord och tid och av vem.

Uppsägning
Se ”Stadgarna”.

Uppvärmning av fastigheten
Sedan våren 2016 använder vi en geoenergianläggning för både uppvärmning av huset och produktion av varmvatten, även kallat ”bergvärme”. Under fastigheten finns 6 stycken 400 meter djupa hål som vi använder för att ”plocka upp” värme ur berget med. fastigheten är dock fortfarande ansluten till Fortums fjärrvärmenät som vi nyttjar för spetsvärme.

Geoenergianläggningen reducerar föreningens uppvärmningskostnader med 40% jämfört med alternativet att enbart använda fjärrvärme. Trots detta uppmanas medlemmarna vara restriktiva med fönsteröppning vid kall väderlek.

Om temperaturen inomhus avviker från normalt (20-21 grader): kontakta styrelsen. Vid akut situation: ta kontakt med Sundbergs fastighetsservice.

Uthyrning
Uthyrning av lägenheten i andra hand kräver skriftligt tillstånd av styrelsen. Tillstånd ges under begränsad tid och under speciella omständigheter. Skäl som beaktas är t.ex. tillfälliga studier på annan ort, utomlandstjänst under begränsad tid eller sjukdom. Andrahandsuthyrning beviljas ett år i taget efter skriftlig ansökan till styrelsen. Att hyra ut lägenheten i andra hand utan tillstånd innebär brott mot föreningens stadgar, vilket i sin tur kan innebära förlust av medlemskap i föreningen. Se även Stadgar § 33.

Valberedning
Valberedningen består av två personer som väljs vid årsstämman och har som uppgift att ta fram ett förslag till ny styrelse inför kommande årsmöte. Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet är du välkommen att kontakta valberedningen.

Vattenskada och Vattenläckage
Om du råkar ut för en vattenskada, ta omedelbar kontakt med både fastighetsskötaren och ditt försäkringsbolag.

Råkar du ut för en vattenskada på grund av grannen, gör samma sak och ta även kontakt med din granne.

Om kranar droppar eller annat läckage observeras ska du omgående ringa fastighetsskötaren för hjälp.

Årsstämma och Årsredovisning
Räkenskapsår är kalenderår. Ordinarie föreningsstämma hålles vanligen under maj månad. Kallelse utsändes senast två veckor före mötet. Resultaträkningen och övrig information som  lämnas skall möjliggöra för medlemmarna att sätta sig in i hur bostadsrättsföreningen sköts. Motioner till stämman skall vara inlämnade till styrelsen senast en vecka före mötet.

Varje medlem har en röst vid stämman. Om flera medlemmar äger bostaden har de tillsammans endast en röst.

Årsstämman är ett viktigt tillfälle att påverka sitt boende eftersom vi väljer styrelse, valberedning och revisor samt behandlar motioner från medlemmarna. Dessutom är det ett av få tillfällen då ett större antal av föreningens medlemmar träffas. Om du inte kan vara med på stämman själv kan du företrädas av ett ombud som röstar för dig.
Förutsättningarna för att vara ombud regleras i stadgarna. Se i övrigt stadgarna.

Ägare
Fler än en privatperson kan gemensamt inneha en bostadsrätt i föreningen.

Juridiska personer är inte tillåtna som bostadsrättshavare i föreningen.

Överlåtelse
När du säljer din bostadsrätt ska köparen godkännas som medlem i Brf. Lövsångaren 4. Styrelsen ska också underrättas om bostaden är pantsatt. Styrelsen tar alltid en kreditupplysning på köparen och i vissa fall kan en bankgaranti krävas. I övrigt: se stadgarna.